Algemene voorwaarden

Privacy Beleid

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG. Margot van Doggenaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt voor informatieverstrekking.

Informatie en/of aanmelden voor opleiding of lesdag:
– Indien je informatie wilt ontvangen dan is je naam, telefoonnummer en/of mailadres voldoende + je vraag zodat wij jou die informatie kunnen verstrekken.
– Wil je aanmelden voor een opleiding of lesdag dan hebben wij jouw naam, adres, postcode en woonplaats en geboortedatum nodig eventueel aangevuld met je   praktijknaam en kvk (indien van toepassing) ivm facturatie en telefoonnummer en mailadres ivm correspondentie.
– Je gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen of door te verkopen aan derden.

Facturatie

Voor een opleiding of lesdag hebben wij de volgende gegevens nodig:

Naam, adres, postcode, woonplaats eventueel aangevuld met je praktijknaam en kvk (indien van toepassing), telefoonnummer en mailadres (voor facturatie en boekhouding, het bevestigen van de opleiding of lesdag, aanvullende cursusinformatie te sturen per mail en het aanleggen van een cursistendossier).

Verder staat er op de factuur de factuurdatum, de naam van de opleiding of lesdag en cursus data. En het btw-identificatienummer: NL001373330B37

Cursistendossier

Wij houden bij welke opleiding of lesdag je volgt, of je aanwezig of afwezig bent geweest, of je examen hebt gedaan (indien van toepassing) en of je geslaagd bent.

Toestemming

Jij dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven en tijdens de lesdag informeren wij je nogmaals over de AVG en via een aanmeldingsformulier vragen wij je ook om toestemming.
Margot van Doggenaar gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Bewaren

De gegevens voor de factuur (naam, adres, postcode en woonplaats) en cursistendossier worden digitaal verwerkt in een beveiligde computer.
Je gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

Privacy

Margot van Doggenaar heeft als enige toegang tot de gegevens en je dossier.
Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden muv de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel)

Cookies

Margot van Doggenaar verzamelt gegevens van jou op het moment dat je onze website bezoekt.

Margot van Doggenaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben met de beste zorg deze privacy opgesteld en voor een volledige informatie over de AVG verwijs ik je door naar:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
– Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
– Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
– Deze gegevens in het cliĆ«ntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling: behandeling natuurgeneeskunde
– De kosten van het consult